Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky portálu www.foda.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti SWEDEN GROUP s.r.o., IČ: 11877731, se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 355756 (dále jen „FODA“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.foda.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek


1.1. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb FODY (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi FODOU a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.foda.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u FODY službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje se neřídí těmito VOP a je nutné uzavřít s FODA samostatnou smlouvu o prodeji zboží a/nebo služeb.


1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb FODY propagovaných na internetovém portálu www.foda.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP s tím, že FODA je může kdykoli změnit či zrušit s tím, že v takovém případě zůstávají v platnosti ustanovení těchto VOP.


1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je FODOU archivována a není Zákazníkovi přístupná s tím, že odesláním objednávky, kde Zákazník vyslovil souhlas s těmito VOP se považuje za poskytnutí Smlouvy a VOP Zákazníkovi.


1.5. FODA může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. FODA informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.foda.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi FODOU a zákazníkem


2.1. FODA na internetovém portálu www.foda.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.


2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb FODA za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.foda.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.foda.cz. Nenaplní-li se jakákoli podmínka zvýhodněné nabídky zboží a/nebo služby, platí bez dalšího podmínky stanovené těmito VOP.


2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.foda.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány také jako „Nákup“.


2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči FODĚ a proto zaručuje a prohlašuje následující:


 1. a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

  b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.foda.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

  c) veškeré údaje, které poskytuje FODA, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

  d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

 2. e) se před zahájením užívání internetového portálu www.foda.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

 3. f) zboží na internetovém portálu www.foda.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.


2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).

2.6. Postup vedoucí k učinění Objednávky a tím k uzavření Smlouvy probíhá tak, že Zákazník vkládá jednotlivé zboží do košíku stisknutím tlačítka „DO KOŠÍKU“, přičemž následně v aktivním odkazu košíku potvrdí výběr zboží a jeho množství kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ a v dalším kroku vybere způsob dopravy a platby a stisknutím tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ dojde k závaznému odeslání a učinění Objednávky. Smlouva mezi FODOU a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.


2.7. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník FODY kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. FODA neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.8. FODA je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a rozhodne-li se využít tohoto oprávnění a ze strany Zákazníka nedojde k potvrzení objednávky, bere se Objednávka za nepřijatou a Zákazníkovi nevzniká nárok na uzavření Smlouvy.


2.9. Kupní smlouva mezi FODOU a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za FODU předává, věrohodně prokáže svou totožnost.


2.10. Zákazník nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále jen „ZoDPH“), při předání zboží, kdy bude a Zákazníkovi předán pouze dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou s tím, že daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.foda.cz ihned po předání zboží a jeho zaplacení. V případě reklamace či storna části nebo celé Objednávky bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad v souladu se ZoDPH.


2.11. FODA je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je FODA oprávněna odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.12. Zákazník bere na vědomí, že FODA není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.foda.cz.


2.13. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.


 1. Změna a Storno Objednávky


3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.foda.cz, její změna či storno je možné pouze, pokud se FODA telefonicky spojí se Zákazníkem s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky nebo změnu jejího doručení je možné provést pouze telefonicky na kontaktu uvedeném na stránkách internetového portálu www.foda.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží.


3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.


3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud FODA zboží již vyexpedovala, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je FODA oprávněna započíst si odpovídající část z ceny již uhrazeného Nákupu.


 1. Bezpečnost


4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.


4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu FODU informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je FODA oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. FODA neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.


 1. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží


5.1. Zákazník je povinný předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat FODE na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména potraviny) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za FODU předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. u potravin nebo při poškození ochranného obalu zboží).

5.2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za FODU předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy FODE telefonicky nebo na e-mailovou adresu obchod@foda.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


5.3. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že FODA je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je FODA oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

5.4. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu FODA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. FODA vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, FODA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží FODĚ odeslal.

 

5.5. FODA převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy ihned po převzetí zboží a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

VI. Cena Nákupu a platební podmínky a dodání zboží

 

6.1. Cenu zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 

 1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány Comgate (tzn. Kaucí)

Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou kauce při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány Comgate (dále jen „Kauce“). Před zaplacením Kauce na cenu za Nákup není FODA povinna zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat;

 1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi nebo na prodejně při převzetí zboží

Cena Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy jsou splatné při předání zboží z Objednávky. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

 1. hotově kurýrovi nebo na prodejně při převzetí zboží.

Cena Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy jsou splatné při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku uhrazení příslušné částky.


6.2. FODA vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad, který bude mít Zákazník ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.foda.cz.

6.3. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu www.foda.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týká se zboží, jehož cena bude určena přesně až podle konkrétního kusu zboží, který bude doručen zákazníkovi - např. sýry a ryby) namísto váhového množství; FODA se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží s tím, že cena takového zboží bude vždy počítána v Objednávce v jeho maximálním váhovém množství a její případný přeplatek bude odečten z již uhrazené Kauce a vrácen Zákazníkovi v hotovosti při převzetí tohoto zboží, případný nedoplatek nad maximální váhové množství se po Zákazníkovi nepožaduje

 
6.5. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

6.6. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží kurýrem na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v Objednávce, je uvedena na webové stránce https://www.foda.cz/  a bude připočtena v Objednávce.

 

6.7. Zboží je možné vyzvednout si i osobně v prodejně FODA na adrese Vodičkova 682/20, Praha 1, a to po předchozím potvrzení FODA k možnosti odběru zboží.

 

6.8. Dodání kurýrem probíhá v tříhodinových intervalech, které si volí Zákazník dle svého uvážení s tím, že FODA si vyhrazuje právo na změnu či prodloužení takto zvoleného časového intervalu s tím, že je povinna na tuto skutečnost Zákazníka telefonicky nebo emailem neprodleně po zjištění upozornit. 1. Odpovědnost a záruky


7.1. FODA odpovídá Zákazníkovi za vady zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí vyjma:

 1. zboží, které má na obalu, návodu, či jiným způsobem vyznačenou omezenou dobu trvanlivosti, tj. Dobu použití zboží;
 2. zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 3. v případě opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 4. vadného zboží z důvodu váhové odchylky vyšší než 20% z celkové váhy dodaného objednaného zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu FODA nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že FODA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by z jednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

 

7.4. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud byl vada způsobena nepředvídatelnou událostí po převzetí zboží Zákazníkem nebo Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je FODA zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

7.5. Práva z vady je Zákazník povinen uplatnit bezodkladně po jejím zjištění  u FODY, a to písemně na email obchod@foda.cz. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu FODA v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


7.6. FODA nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.7. Zákazník souhlasí, že FODA nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.foda.cz. FODA nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.foda.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.foda.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.


7.8. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a FODA dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně FODY vyřídit, bude o tom Zákazník informován telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.


 1. Vratné zálohované obaly


8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

8.2. Zálohované obaly je možno vracet přímo kurýrovi rozvozu, Zákazník však musí na tuto skutečnost FODU upozornit při Objednávce zboží. Zákazník však není oprávněn uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve FODU.

IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky


9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a FODA je oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.2. FODA si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

9.3. FODA si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran


10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.foda.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.foda.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.foda.cz.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.foda.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.


10.3. Zákazník není oprávněn při užívání internetového portálu www.foda.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.foda.cz. Internetový portál www.foda.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků FODA a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.foda.cz na vlastní riziko a  bere na vědomí, že fotografie na internetovém portálu www.foda.cz jsou pouze ilustrativní a vyobrazení zboží nemusí odpovídat skutečnosti, s čímž výslovně vyslovuje svůj souhlas.


10.5. FODA neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.foda.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.foda.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.


10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.foda.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí FODA, která nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. FODA se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.foda.cz je nezávadný.


10.7. FODA si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.foda.cz.


10.8. FODA není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním


11.1. Jak FODA zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků a jako taková je součástí těchto VOP. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat FODU o změně ve svých osobních údajích. 1. Doručování a převzetí


12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.


12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem.

 

12.3. Kontaktní údaje FODA:

Internetový portál/ e-shop:                                                                www.foda.cz
Zákaznická telefonická linka:                                                             +420 606 786 372

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na             obchod@foda.cz

 

 


 1. Závěrečná ustanovení


13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.foda.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a FODOU je místně příslušným soudem soud podle sídla FODU s čím Zákazník odesláním Objednávky vyslovuje svůj výslovný souhlas.13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a FODOU může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.


13.3. FODA je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.


13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

13.5. FODA je oprávněna kdykoli svou činnost ukončit a o tomto svém kroku neinformovat žádné strany Smluv, přičemž Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na trvání poskytnutí služby ze strany FODU.


Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek FODA, a to dnem
24.8.2022

Nad 1200 Kč rozvoz po Praze zdarma
Doručení obvykle následující pracovní den
Čerstvé zboží každých 14 dní